Imena i svojstva Kur’ana, a.š.
Imena i svojstva Kur’ana, a.š.

Imena i svojstva Kur’ana, a.š.

Autor: Zijad Ljevaković


Prema mnogim autoritetima, Kur'an ima samo pet vlastitih imena, a ostali nazivi kojima se naziva posljednja Allahova knjiga su u suštini njegova svojstva / opisi. Međutim, i jedan veći broj priznatih autora smatra da Kur'an ima više vlastitih imena, te da ima i izvedenih imena. Evo tih imena:

 1. Kur’an je prvo, najpoznatije vlastito ime posljednje Allahove objave čovječanstvu. Ovo uzvišeno ime upućuje, kao što je i ranije naznačeno, na knjigu koja će biti mnogo čitana /učena/ i koja će biti sakupljena u jednu zbirku.

Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika. (El-Isra’, 9)

 1. Kitab – Zapisana objava i sakupljena u jednu knjigu.

Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?  (El- Enbija, 10)

 1. Furkan – Knjiga koja rastavlja istinu od neistine, pravi put od zablude, svjetlo od tmine, dobro od lošeg, dozvoljeno od nedozvoljenog.

Neka je uzvišen Onaj Koji robu Svome objavljuje Furkan da bi svjetovima bio opomena. (El-Furkan, 1)

 1. Tenzil – Knjiga koja je postepeno objavljivana. Knjiga koja je spuštena od višeg ka nižem, odnosno od Allahove uzvišenosti na ovaj svijet čovjeku.

I Kur’an je sigurno objava Gospodara svjetova. (Eš-Šu‘ara’, 192)

 1. Zikr – Knjiga koja opominje i budi svijest.

Mi uistinu Opomenu objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njom bdjeti! ( El-Hidžr, 9)

Ostala imena i nazivi Kur'ana mogu biti vlastita imena kao i gore navedena (prema mnogim autorima), a mogu biti i izvedena imena – atributi (prema drugima).

 1. Burhan – Knjiga koja sadrži neoborive argumente.
 2. Nur – Knjiga Allahovo svjetlo i Allahova svjetla koja ljudima osvjetljava put.

O ljudi, dokaz vam je stigao od Gospodara vašeg i mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. (En-Nisa’, 174)

 1. Bejan – Knjiga proglasa, manifest, očigledan dokaz.
 2. Huda – Knjiga preporuka za organizaciju života. Uputstvo za život na Zemlji. Uputa i vođenje.
 3. Mev’iza – Knjiga savjeta i preporuka.

To je objašnjenje svim ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. (Alu ‘Imran, 139)

 1. Tezkiret – Knjiga koja stalno podsjeća čovjeka na istine i vrijednosti i drži im svijest stalno budnom prema istinama koje čovjeku znače sve i prema kojima mora biti budan.

Ovo je pouka, po ko hoće držaće se puta koji Gospodaru Njegovu vodi. (El-Insan, 29)

 1. Belag – Knjiga saopćenja, obavještavanja.

Ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo On jedan Bog, i da razumom obdareni prime pouku. (Ibrahim, 52)

 1. Aziz – moćna knjiga.

A on je zaista Knjiga zaštićena. (Fussilet, 41)

 1. Bešir – Knjiga radosnih vijesti.
 2. Nezir – Knjiga opomena.

Vjesnik radosnih vijesti i opomena, – pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. (Fussilet, 4)

 1. Bušra – Knjiga radosnih nagovještaja.

Upute i radosne vijesti onima koji vjeruju. (En-Neml, 2)

 1. Besair – Vrijednosti koje stoje pred očima (viđene vrijednosti).
 2. Milost – Knjiga u kojoj je nagoviještena i ukazana Allahova milost čovjeku.

Ovaj Ku’ran je putokaz ljudima i uputstvo i milost onima koji čvrsto vjeruju. (El-Džasije, 20)

 1. Velika VijestO čemu oni jedni druge pitaju? – O vijesti velikoj. (En-Nebe’, 1-2)
 2. Blagoslovljena – mubarek knjigaKnjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. (Sad, 29)
 3. Šifa’ – Lijek za ono što je u grudima ljudi.

Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast. (El-Isra’, 82)

Kur’an sam o sebi najbolje govori. Ovih nekoliko ajeta pokazat će njegov uzvišeni sadržaj i svrhu slanja čovječanstvu:

 • A objavljuje mi se ovaj Kur’an da upozorim vas i svakog do koga dopre. (El-En’am, 19)
 • Osim Allaha niko nikada ne bi mogao sačiniti ovaj Kur’an. (Junus, 37)
 • Ovaj vas Kur'an vodi onome najpostojanijem i najispravnijem, a vjernicima koji čine dobra djela radosno nagovještava da će imati veliku nagradu. (El-Isra’, 9)
 • Reci: „Ako bi se sastali pojedinci ljudske vrste i pojedinci civilizacije džina da donesu makar slično Kur’anu neće nikada donijeti ni slično, makar jedni drugima i pomagali.” (El-Isra’, 88)
 • Već smo im došli s knjigom koju smo precizno izložili na znanju (ilmu). (El-’Araf, 52)
 • Evo, to vam je bez sumnje Knjiga u koju i u kojoj nema nikakve sumnje. (El-Bekare, 1-2)
 • U ovom Kur'anu smo čovječanstvu precizno naveli od svega primjer. (El-Kehf, 54)
 • Oni kojima smo dali Knjigu, istinski je iščitavaju i uče, oni vjeruju u nju. (El-Bekare, 121)
 • U Knjizi nismo ništa propustili niti pretjerali. (El-En’am, 38)
 • I spustili smo ti Knjigu kao objašnjenje svih stvari. (En-Nahl, 89)

Nakon ovoga što Allah, dž.š., kaže za Svoju Knjigu, pogledajmo šta Muhammed, a.s., kaže o Kur’anu. Prema Sunenu Ed-Darimija, uz manje razlike u izrazima kod Tirmizija, prenosi se da je El-Haris El-Hemedani rekao:

Ušao sam sam u Mesdžid i vidio neke ljude kako duboko raspravljaju o nekim pitanjima pa sam otišao Aliji, r.a., i rekao: „Zar ne vidiš da neki ljudi raspravljaju o nekim pitanjima u Mesdžidu?“ On odvrati: „Zar to rade?“ Rekoh: „Rade.“ Na to Alija, r.a., odgovori: „A ja sam čuo Allahova Poslanika kada je rekao: – Bit će veliki ispit i kušnja. Upitao sam: „Koji je izlaz?“ „Allahova knjiga“, odgovorio je. „U njoj su nagovještaji onog što je pred vama i vijest o onome što je prošlo, te sud o onome što se među vama zbiva. On je precizan i razvrstan i nije zbrkan pa mu se mora tako i pristupati. Ko ga od glavešina napusti, pada pod osvetu Uzvišenoga Allaha. Ko traži uputu u bilo čemu drugom osim u njemu, Allah ga uvodi u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudra opomena i pravi put. On je onaj preko koga ne skreću želje ni strasti. Kur’anom ne mogu lagati i zavoditi jezici, niti ga se mogu zasititi naučnici, niti on gubi snagu i posrće na mnoštvo prigovora, niti se kur’anska čuda i divljenje prema njemu mogu iscrpiti. On je takav da ni džinnima, kad su ga čuli, nije preostalo ništa drugo nego da kažu: ‘Čuli smo zadivljujući i očaravajući Kur’an.’ On je takav da ko govori Kur’an, istinu govori, ko po njemu sudi, pravdu dijeli, ko po njemu radi, bit će nagrađen, a ko bude pozivao njemu, upućuje na pravi put.”

 

Izvor: Tefsir, udžbenik za medrese, El-Kalem, Sarajevo, 2000. / dzemat-oberhausen.de