Koristi od umjerenosti u životu
Koristi od umjerenosti u životu

Koristi od umjerenosti u životu

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Umjerenost u trošenju je polovina sredstava za život.”[1]

“Ko bude umjeren u trošenju, Allah će ga učiniti bogatim.”[2]

“Nema Allahu dražeg rashoda od umjerenog rashoda.”[3]

“Umjerenost u trošenju, lijepo ponašanje i ispravan put spadaju u dvadeset i neki dio poslanstva.”[4]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Umjerenost u trošenju je dostatnost.”[5]

“Umjerenost uvećava mali imetak, a rasipništvo uništava veliki imetak.”[6]

“Ko god bude umjeren, olakšat će mu se životni troškovi.”[7]

“Rasipništvo je razlog propasti, a umjerenost uzrok bogatstvu.”[8]

Imam Kazim, mir s njim, je rekao:

“Umjeren čovjek neće biti siromašan.”[9]

Imam Askeri, mir s njim, je rekao:

“Umjerenost ima svoju mjeru pa ukoliko se ona prekorači, prerasta u tvrdičluk.”[10]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 236-237.[1] Kenzu-l-‘ummal, 5434.

[2] Tenbihu-l-havatir, 1/167.

[3] El-Bihar, 76/269/17.

[4] Tenbihu-l-havatir, 1/167.

[5] El-Bihar, 78/10/67.

[6] Gureru-l-hikem, 334, 335.

[7] El-Bihar, 71/342/15.

[8] Isto, 71/347/13.

[9] El-Hisal, 620/10.

[10] Ed-Durretu-l-bahire, 43.