Kur'an je rješenje mnogih tajni
Kur'an je rješenje mnogih tajni

Kur'an je rješenje mnogih tajni

Autor: Mustafa Prljača

Kur'an je jedina u cijelosti sačuvana Božija Objava. On će takav i ostati sve dok bude bilo i ovoga svijeta jer je sam Bog na sebe preuzeo obavezu njegova čuvanja, dok su sve ranije objave bile povjeravane ljudima na čuvanje.

Kur'an je objavljen na arapskom jeziku i on je Kur'an samo na tom jeziku. Svaki pokušaj njegova prevođenja na neki drugi jezik povlači za sobom puno nedostataka i u značajnoj mjeri osiromašuje njegovu poruku. Ona je u arapskom jeziku izražena kroz više slojeva, dok je prevodilac na neki drugi jezik može prenijeti samo u jednom sloju, i to onako kako ju je on razumio.

Kur'an se sastoji od 114 sura i 6666 ajeta, što je sve objavljivano u periodu od 23 godine. Sure u Kur'anu nisu objavljivane onim redom kojim su poredane u Kur'anu. Kraće sure su, uglavnom, objavljene u Meki i imale su za cilj da učvrste vjerovanje prvih muslimana, da ga duboko zasade u njihova srca. Duže sure su, najvećim dijelom, objavljene u Medini, gdje su muslimani već živjeli kao organizirana zajednica, sa svojom sopstvenom državom. Te sure su u sebi sadržavale pravila po kojima muslimani trebaju da urede svoj svakodnevni život.

Sama riječ Kur'an znači: knjiga koja se puno čita. Svaki musliman bi je trebao proučiti – pročitati najmanje jedanput mjesečno. Učenjaci bi morali stalno bdjeti nad njom, jer se u toj knjizi krije tajna svega postojećeg. Svako slovo te knjige, svaka riječ, potekla je od Onog koji je sve stvorio i koji svim tim upravlja, koji sve vidi, čuje i zna. Bog nas je počastio svojom Riječju i u tu Riječ pohranio ključeve svakog znanja i svakog dobra. Zbog toga mi te Riječi, simbolično, držimo na uzvišenom mjestu u sobi, i Kur'an uzimamo u ruke samo kada imamo abdest, kada smo čisti, jer su i te riječi najčistije i najistinitije. Ali i riječi koje u sebi nose mnoge tajne. Mi treba da ih otkrivamo i da to primjenjujemo. Tako ćemo otkriti i mnoge tajne koje se kriju duboko u nama…

A za sve to ćemo biti lijepo nagrađeni kod našeg Gospodaara, čak i za svako slovo koje pročitamo iz Kur'ana. Jer Kur'an je milost data ljudima.

Izvor: Kevser, islamski list za djecu, br. 16, Ilmijja Bosne i Hercegovine, Sarajevo, maj 1996, str. 4.