Kur'anska misija
Kur'anska misija

Kur'anska misija

Autor: Ahmed Hanefi

Kur'an je islamski zakonik i posljednja Božija objava. Autentičnom predajom i nepobitnim argumentima dokazano je da je Kur'an objavljen Božijem poslaniku Muhammedu, a.s., na arapskom jeziku, u Arabiji, prije više od trinaest stoljeća. Objava je registrovana na jedinstven način, u čemu se slažu svi muslimani, od dolaska Božijeg Poslanika do danas, kako u rasporedu ajeta, tako i riječi i slova.

Originalni primjerci Kur'ana rašireni su među muslimanima u svim krajevima svijeta, od vremena trećeg halife Osmana ibn Afana, r.a., do danas. Muslimani su od prvih dana Objave posebnu pažnju posvećivali čuvanju Kur'ana, što je dovelo do razvoja niza jezičkih i šeriatsko-pravnih znanosti.

Kur'an je jedinstvena knjiga, koju nije zahvatila bilo kakva promjena ili zamjena, čak ni u jednom slovu. To je činjenica, koju može potvrditi svako ko izučava historiju Kur'ana, bio on musliman ili ne. Sam Kur'an tvrdi da je posljednja nebeska Objava, upućena posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, a.s., o čemu se govori na početku sure Ali Imran: Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni, objavio tebi Knjigu, pravu istinu, koja potvrđuje prethodne objave, a Tevrat i Indžil objavio je prije, kao putokaz ljudima…

Kur'an zatim ističe da je poslan svim ljudima i mjestima, za sva vremena i generacije, o čemu se govori u poglavlju El-A'raf: Reci: „O ljudi, ja sam svima vama Božiji poslanik; Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega; život i smrt Njegovo su djelo; zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati niti pisati, koji vjeruje u Allaha, i riječi njegove slijedite, da biste na Pravom putu bili.“

U poglavlju Furkan stoji: On je poslao svoga Poslanika s uputom i istinskom vjerom, da bi je uzdigao iznad svih vjera.

Kur'an zatim naglašava da je obavljen od Allaha i da je On njegov čuvar i zaštitnik od bilo kakve izmjene do Sudnjeg dana, na šta upućuju riječi u poglavlju Hidžr: Mi smo, zaista, Kur'an objavili i, zaista, ćemo ga Mi čuvati.

 

Izvor: Islamska misao, časopis za islamistiku, teologiju i vjersku informatiku, Starješinstvo IZ u SRBiH, Hrvatskoj i Sloveniji, god. I, br. 1, Sarajevo, decembar 1978/muharrem 1399, str. 5.