Ne ezijeti nikoga! (1. dio)
Ne ezijeti nikoga! (1. dio)

Ne ezijeti nikoga! (1. dio)

El-Gazali je rekao:

Od lijepoga ahlaka je i ne ezijetiti (ne uznemiravati) nikoga od muslimana, ni riječima ni djelom.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u dugom hadisu u kojem je naredio fadilete (odabrana svojstva):

Pa ako ne možeš (da im naređuješ dobro) onda se okani zla prema ljudima, jer to je zaista sadaka, pa učini time sadaku prema samom sebi.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je jednom prilikom upitao:  „Da li znate ko je musliman?” Rekoše: „Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.a., najbolje znaju.”

Tada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Musliman je onaj od koga su bezbjedni drugi muslimani, od njegovog jezika i od njegovih ruku.”

Rekoše: „Pa ko je onda mu'min?”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., odgovori: „Onaj kome mu'mini povjere svoje duše i svoje imetke.”

Upitaše: „Pa ko je muhadžir?”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., odgovori: „Ko učini hidžru od zla i kloni ga se.”[2]

A jedan čovjek je upitao: „O Allahov Poslaniče! Šta je islam?”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., odgovori: „Da predaš svoje srce Allahu, azze we dželle, i da drugi muslimani budu bezbjedni od tvoga jezika i od tvoje ruke.”[3]

Mudžāhid je rekao:

Na stanovnike džehennema će biti bačen svrab pa će se oni češati do te mjere da će im se kosti ukazati ispod kože. Zatim će biti pozvani: „O ti i ti, da li te ezijeti ovo?” Pa će on odgovoriti: „Da.” Tada će biti rečeno: „To je zato što si ti ezijetio mu'mine.”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zaista sam vidio čovjeka kako hodi džennetom zbog drveta koje je uklonio sa puta, a koje je ezijetilo ljude.[4]

Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., bijaše rečeno: „O Allahov Pejgambere! Poduči me nečem čime ću se okoristiti?!”

Allahov Poslanik, s.a.v.a., reče: „Otkloni ezijjet sa puta kojim prolaze muslimani.”[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ko ukloni sa puta kojim prolaze muslimani nešto šta ih ezijeti, Allah mu time upiše jedno dobro djelo, a kome On upiše jedno dobro djelo, njime mu zagarantuje džennet.[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Nije dozvoljeno muslimanu da gleda u svoga brata pogledom koji ga ezijeti.[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zaista, Allah, azze we dželle, mrzi ezijjet mu'mina.[8]

Er-Rebī‘ bin Hajsem je rekao:

Dvije su vrste ljudi: mu'min – pa ga nemoj ezijetiti, i džahil – pa ga nemoj zanemariti.

 

Izvor:  Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 346.

Prevod: Aldin Mustafić[1]Ovaj hadis je su zabilježila oba šejha, tj. El-Buhari i Muslim iz hadisa koji se prenosi od Ebū Zerra.

[2]El-Hākim je prenio sličan hadis ovom hadisu u knjizi El-Mustedrik: dio 1., str. 10. i 11.

[3]Ovaj hadis je zabilježio Ahmed u El-Musnedu: dio 4., str. 114., iz hadisa od ‘Amra bin ‘Abseta sa sahih senedom.

[4]Ovaj hadis je zabilježio Muslim: dio 8., str. 34., u hadisu od Ebū Hurejre.

[5]Ovaj hadis je zabilježio Ibn Mādžē pod brojem 3681, u hadisu od Ebū Berzeta El-Eslemijja, a njegove riječi: أَعْزِلْ الْأَذٰى – odvoji ezijjet, znači: odstrani ga i otkloni.

[6]Ovaj hadis je zabilježio Et-Taberānī u El-Kebīru, a njegovi prenosioci su ljudi od povjerenja. U njemu stoji: مَنْ رَفَعَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ – Ko podigne kamen sa puta kojim idu muslimani. I zabilježio ga je u El-Ewsetu iz hadisa od Ebū Ed-Derdā'a, a u njemu stoji: مَنْ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ – الْحَدِيثُ – – Ko odstrani sa puta kojim idu muslimani. – hadis. Kao što je to zabilježeno u Et-Terġību: dio 3., str. 619.

[7]Ovaj hadis je zabilježio Ibn El-Mubārek u Ez-Zuhdu iz rivajeta od Hamzebin ‘Ubejda povezan sa slabim senedom, i u El-Birru a njegova veza je sa dodacima El-Husejna El-Merūzijja „Hamze bin ‘Abdillāha bin ebī Mūsāa”, i on je ispravan kao što je to rekao El-‘Irāqī u knjizi El-Muġnī.

[8]Ovaj hadis je zabilježio Ibn El-Mubārek u Ez-Zuhdu kao što je to zabilježeno u Kunūzul-Haqā'iqi od El-Menāwijja, poglavlje „Hemze”.