O adabu u Tefsiru El-Mizan
O adabu u Tefsiru El-Mizan

O adabu u Tefsiru El-Mizan


Ovaj ogled o adabu Allame Tabatabai u svome tefsiru el-Mizan zapo­či­nje nakon tumačenja posljednjih aje­ta sure Ma’ide. Sam kontekst i po­ru­ka ajetâ koji slijede najbolja su os­­no­va za ovu temu, tj. razmatranje o ada­bima kojima su poslanici pou­če­ni od Allaha, dž.š. Ovom pri­­­likom ne do­nosimo tumačenje ajetâ – u ko­jima Al­lame Tabatabai iznosi ne­ko­li­ko vi­še nego zadivljujućih za­pa­žanja – već samo želimo čitaocu ukazati na okol­­nost da ogled koji se pred nama ot­va­ra treba promišljati u svjetlu pre­­do­če­nih aje­ta. Tra­gao­cima istine i bo­žan­skih učenja prepuštamo da sami pogledaju iz­vornik i oko­riste se božan­skim nadahnućima ovog ve­li­kog komentatora Kur’ana i mi­slio­ca. U priređivanju ove knjige preveo sam dijelove iz 1., 4. i 14. sveska tefsira el-Mizan.