O vjerovaju u (dobre i loše) predznake
O vjerovaju u (dobre i loše) predznake

O vjerovaju u (dobre i loše) predznake

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

„Vjerovanje u (dobre i loše) predznake je vrsta širka. U svakom od nas pobudi se sugestija da povjeruje u (dobre i loše) predznake, a koju Allah odagna čvrstim osloncem na Njega.“

Ovaj hadis je hasenun-sahihun.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

„Nema strahovanja od zaraze niti od dobrih i loših predznaka.[1] Ja volim optimističko predviđanje.

„A šta je to optimističko predviđanje, o Allahov Poslaniče?“ upitaše prisutni.

„To je lijepa riječ“, odgovori on.

Ovaj hadis je hasenun-sahihun.[2]

Od Enesa b. Malika prenosi se sljedeće: „Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nekuda krenuo radi svoje potrebe, sviđalo mu se da čuje (da mu kažu): – Na pravom si putu, uspjećeš.“

Ovaj hadis je hasenun-sahihun-garibun.[3]

 

Izvor: Tirmizijina zbirka hadisa, IV knjiga, (prijevod i komentar: prof. Mahmut Karalić), Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik, 2004, str. 481-482.[1] Vjernik ne smije padati u očaj ukoliko se pojavi kakva zarazna bolest. On je svjestan da Allah, dž.š., daje bolesti i iskušenja onome kome On hoće. Naravno, to ni u kom slučaju ne isključuje oprez i preventivu.

[2] Bilježe ga i Ebu Davud u Sunenu i Ibn Hibban u Sahihu.

[3] Bilježe ga i Buharija i Muslim.