Our Colourful World – Naš šareni svijet
Our Colourful World – Naš šareni svijet

Our Colourful World – Naš šareni svijet

This is Billy and Splodge. Billy and Splodge are in a spaceship. They are looking for animals in space.

Ovo su Billy i Splodge. Billy i Splodge su u svemirskom brodu. Oni tragaju za životinjama u svemiru.

Splodge sees a planet.

Splodge vidi planetu.

Everything on this planet is red. Look at this forest. The trees are red, and the leaves are red. But there aren't any animals here.

Na ovoj planeti sve je crveno. Pogledajte ovu šumu. Drveće je crveno i lišće je crveno. Ali ovdje nema životinja.

Splodge sees another planet.

Splodge vidi drugu planetu.

Everything on this planet is yellow. Look at the yellow sky, and the yellow clouds. There is a yellow volcano too. Look at the yellow smoke! There aren't any animals here.

Na ovoj planeti sve je žuto. Pogledajte žuto nebo i žute oblake. Tu je i žuti vulkan. Pogledajte žuti dim! Ovdje nema životinja.

Now Splodge sees another planet.

Sad Splodge vidi drugu planetu.

Everything on this planet is pink. Look at the pink sea. There are pink shells and pink plants in the sea. There aren't any animals here.

Na ovoj planeti sve je ružičasto. Pogledajte ružičasto more. U moru su ružičaste školjke i ružičaste biljke. Ovdje nema životinja.

Splodge sees another planet.

Splodge vidi drugu planetu.

Everything on this planet is blue. This planet is very hot. There is a big blue sun, and a desert with blue sand. And look! There are blue plants. There aren't any animals here.

Na ovoj planeti sve je plavo. Ova planeta je veoma vruća. Tu je veliko plavo sunce i pustinja sa plavim pijeskom. I pogledajte! Tu su plave biljke. Ovdje nema životinja.

Splodge sees one more planet.

Splodge vidi još jednu planetu.

Everything on this planet is green. This planet is very cold. The clouds are green, and the snow is green. There aren't any anim…

Na ovoj planeti sve je zeleno. Ova planeta je veoma hladna. Oblaci su zeleni i snijeg je zelen. Ovdje nema živo…

Billy is in the spaceship. Splodge, there are animals in space. Let's go home!

Billy je u svemirskom brodu. Splodge, u svemiru ima životinja. Idemo kući!

Splodge sees another planet. It's planet Earth. The sky is blue, and the sun is yellow. The grass is green, and the flowers are red and pink. What colours can you see?

Splodge vidi drugu planetu. To je planeta Zemlja. Nebo je plavo, a sunce je žuto. Trava je zelena, a cvijeće je crveno i ružičasto. Koje boje vi možete vidjeti?