Poticanje na post tri dana od svakog mjeseca
Poticanje na post tri dana od svakog mjeseca

Poticanje na post tri dana od svakog mjeseca

Ebu Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

Ko bude od svakog mjeseca postio po tri dana, to će se smatrati kao post cijelog života.

Kao potvrdu toga Allah je objavio u Svojoj knjizi:

Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen. (El-En'am, 160)

Znači, dan posta računa se kao deset dana.

Hadis bilježe Ahmed i Tirmizi, i ovo je njegova verzija za koju veli da je hasen. Bilježe ga i Nesai i Ibn Huzejma, koji vele da je sahih. U Nesaijevom predanju kaže se:

Ko bude postio od svakog mjeseca po tri dana kao da je postio cijeli mjesec, odnosno imaće nagradu kao da je postio cijeli mjesec.

U njihovom predanju stoji:

Ako budeš postio od mjeseca tri dana, posti trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan, tj. bijele dane.

 

(Napomena: Trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan odnose se na islamski lunarni kalendar.)

Izvor: Hafiz Abdul-Azim ibn Abdul-Kavijj El-Munziri, Et-tergibu vet-terhib, poticaji i upozorenja, Muhtesar Ibn Hadžer el-Askalani, Bookline, Sarajevo, 2004, str. 193. i 194., prevod: dr. Sulejman Topljak