Jedenje ribljeg mesa

1. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., pojeo ribu rekao bi: ‘Allahu moj, daj nam blagoslov u njoj i zamijeni nam je boljom od nje!’”[1]

2. Imam Kazim, mir s njim: “Držite se ribe, jer, zaista, ako je jedeš bez hljeba, zasiti te. A ako je jedeš sa hljebom, prija ti.”[2]

Jedenje hurme ili meda nakon ribe

3. El-Kafi – prenosi se od Seida ibn Dženaha, od sluge Imama Sadika, mir s njim, da je rekao: “Imam Sadik, mir s njim je zatražio da mu se donesu hurme, pa ih je pojeo. Potom je rekao: ‘Nisam imao apetita za njih, ali sam jeo ribu’, te reče: ‘Ko naveče pojede ribu, a nakon nje nije pojeo nekoliko hurmi ili meda u njemu će se sve dok ne osvane mrdati klica paralize.’”[3]

Zabrana jedenja jaja i ribe zajedno

4. Imam Rida, mir s njim: “Treba da paziš da ne miješaš u svojoj utrobi jaja i ribu, jer, zaista, kada se to dvoje pomiješa izrode kolike, vonj hemoroida i bolove u kutnjacima.”[4]

Zabrana stalnoga jedenja ribe (i navikavanja na nju)

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Konstantno jedenje ribe topi tijelo.”[5]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stalno jedenje svježe ribe topi meso.”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Svježa riba topi meso.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Nemojte stalno jesti ribu, jer ona, zaista, topi tijelo.”[8]

9. Imam Ali, mir s njim: “Smanjite jedenje ribe, jer ona, zaista, topi tijelo, uvećava šlajm i otežava disanje.”[9]

10. Imam Ali, mir s njim: “Klonite se jedenja ribe, jer riba, zaista, uzrokuje tuberkulozu u tijelu.”[10]

11. Imam Ali, mir s njim: “Smanjite jedenje ribe, jer njeno meso, zaista, čini tijelo slabim, uvećava šlajm i otežava disanje.”[11]

12. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je ova riba loša za mrežnjaču oka.”[12]

13. Imam Sadik, mir s njim: “Tri stvari debljaju, a tri stvari dovode do mršanja: (…) a što se tiče onih koje mršaju, one su: učestalo jedenje jaja, ribe i pupoljaka hurme.[13]ˮ[14]

14. Imam Sadik, mir s njim: “Jedenje ribe topi tijelo.”[15]

15. Imam Kazim, mir s njim: “Svježa riba topi tijelo.”[16]

16. Imam Kazim, mir s njim: “Svježa riba topimasno tkivo iz očiju.”[17]

Dodatak: S obzirom na to da je lanac prenoslaca hadisa koji zabranjuju stalno jedenje ribe slab, ali mnoštvo predaja može da navede istraživača na pomisao da oni zaista postoje, za izričit stav o tome je neophodna naučna analiza.


[1] El-Kāfī, sv. 6, str. 323, hadis 2; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 268, hadis 1855; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 350, hadis 1141; Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 151, hadis 539, ova predaja je bez seneda do Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 65, str. 217, hadis 74.

 

[2] El-Kāfī, sv. 6, str. 323, hadis 4; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 268, hadis 1853, a obje ove predaje su prenesene od Ibrāhīma ibn ʻAbdil-Ḥamīda; El-Biḥār, sv. 65, str. 207, hadis 36.

 

[3] El-Kāfī, sv. 6, str. 323, hadis 1; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 270, hadis 1866; El-Biḥār, sv. 65, str. 208, hadis 48.

 

[4] Ṭibbu-l-Imāmir-Riḍā, ʻa.s., str. 63; El-Biḥār, sv. 62, str. 321, ova predaja je slična navedenom hadisu.

 

[5] El-Firdews, sv. 1, str. 420, hadis 1705, prenesen od Ebū Umāme.

 

[6] Deʻāʼimu-l-islām, sv. 2, str. 151, hadis 539; El-Biḥār, sv. 65, str. 190, hadis 1.

 

[7] El-Meḥāsin, sv. 2, str. 270, hadis 1861, prenesen od Misʻada ibn El-Jeseʻa, koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 65, str. 208, hadis 43.

 

[8] El-Kāfī, sv. 6, str. 323, hadis 5, prenesen od Ibn El-Jeseʻa, koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim.

 

[9] El-H̱iṣāl, str. 636, hadis 10, prenesen od Ebū Beṣīra i Muḥammeda ibn Muslima, koji ga prenose od Imama Sadika, a on od svojih očeva, mir s njima; Tuḥafu-l-ʻuqūl, str. 124; El-Biḥār, sv. 66, str. 57, hadis 2.

 

[10] Qurbu-l-isnādi, str. 107, hadis 367, prenesen od El-Ḥusejna ibn ʻUlwāna, koji ga prenosi od Imama Sadika, a on od svog oca, mir s njima; El-Biḥār, sv. 66, str. 56, hadis 1.

 

[11]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 137, prenesen od Imama Bakira, mir s njim.

 

[12]Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 84, prenesen od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 62, str. 147, hadis 14. i sv. 65, str. 215, hadis 66.

 

[13] Arapski eṭ-ṭalʻu (اَلطَّلْعُ): pupoljak, ono što iznikne na palmi, zatim postane nezrela hurma, pa zreo plod hurme. (Medžmeʻu-l-baḥrejni, sv. 2, str. 1109.)

 

[14] El-H̱iṣāl, str. 155, hadis 194, prenеsen od Muʻāwije ibn ʻAmmāra; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 127, hadis 309; Rewḍatu-l-wāʻiẓīne, str. 336; Ibnā Bisṭām, Ṭibbu-l-eʼimmeti, str. 4, a u ovim predajama stoji: “i rebara” ili “i dugih kriški (karpuze i sl.)” umjesto “i pupoljaka”; El-Biḥār, 76, str. 73, hadis 10. i sv. 66, str. 45, hadis 5.

 

[15] El-Kāfī, sv. 6, str. 323, hadis 6; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 269, hadis 1858, a obje ove predaje su prenesene od ʻAbdullāha ibn Sināna, i hadis 1859, prenesen od Imama Alija, mir s njim, a u ove dvije predaje stoji “truplo” umjesto “tijelo”.

 

[16] El-Kāfī, sv. 6, str. 324, hadis 7, prenesen od Mūsāa ibn Bekra; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 269, hadis 1856, prenesen od Ebū El-Baẖterijja; Mekārimu-l-aẖlāq, sv. 1, str. 350, hadis 1140, a obje ove predaje su prenesene od Imama Sadika, mir s njim; El-Biḥār, sv. 65, str. 207, hadis 38.

 

[17] El-Kāfī, sv. 6, str. 324, hadis 9, prenesen od Mūsāa ibn Bekra; El-Meḥāsin, sv. 2, str. 270, hadis 1862. i hadis 1863, prenesen od Mismeʻa, koji ga prenosi od Imama Sadika, mir s njim, i u ovoj predaji stoji “topi moždinu (tj. staklasto tkivo) iz očiju”; El-Biḥār, sv. 65, str. 208, hadis 44.