Stvaranje ljudskog života
Stvaranje ljudskog života

Stvaranje ljudskog života

Kur'ansko shvatanje stvaranja je u skladu sa suvremenom naučnom misli o razvoju svemira i života na zemlji. Muslimani priznaju da se život razvijao tokom dužeg vremenskog perioda, ali vide Allahovu moć iza svega toga. Opisi stvaranja u Kur'anu su postavljeni u kontekstu podsjećanja čitalaca na Allahovu veličanstvenost i mudrost.

Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite, a On vas postepeno stvara?! Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio, i na njima Mjesec svijetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio? Allah vas od zemlje poput bilja stvara… (Nuh:13-17.)

Život je potekao iz vode

Kur'an opisuje da je Allah sve živo iz vode stvorio (Kur'an, Al-Anbiya:30). Drugi ajet opisuje kako Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet, hode na četiri; Allah stvara što hoće, jer Allah sve može (An-Nur:45). Ovi ajeti podržavaju znanstvenu teoriju da je život započeo u okeanima.

Stvaranje Adema i Have

Dok islam priznaje osnovnu ideju razvoja života kroz faze, tokom jednog vremenskog perioda, ljudska bića se smatraju posebnim aktom stvaranja. Islam uči da su ljudska bića jedinstveni oblik života koji je Allah stvorio na poseban način, sa jedinstvenim darovima i sposobnostima za razliku od bilo kog drugog bića kao što su duša i svijest, znanje i slobodna volja. Ukratko, muslimani ne vjeruju da su ljudska bića slučajno evoluirala od majmuna. Život ljudskih bića započeo je stvaranjem dvije osobe, muške i ženske po imenu Adem i Hava.

Kur'an opisuje kako je Allah stvorio Adema: Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog … (Al-Hidžr:26). I: On, koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače, a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine … (As-Sedžda:7-8). Dakle, ljudska bića posjeduju fundamentalnu povezanost sa zemljom.

Iako stvaranje Have nije opisano u detalje, Kur'an jasno ukazuje da je uz Adema stvorena i drúga mu, iz iste prirode i duše. On je Taj koji vas od jednoga čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio da se uz nju smiri. (Al-A'raf:189). Ona se ne spominje po imenu u Kur'anu, ali u islamskoj tradiciji poznata je kao Hava.  

Od ove dvije osobe potekle su generacije ljudskih bića koje su naselile Zemlju. O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Al-Hudžurat:13).

Izvor: http://islam.about.com/od/creation/a/creation_2.htm

Prevod: A. Kadrija

Prevod kur'anskih ajeta: B. Korkut, http://majkaidijete.ba/religija/kuran/kuran