Učini da gràne sa zapada!
Učini da gràne sa zapada!

Učini da gràne sa zapada!

Zar nisi čuo za onoga koji se s Ibrahimom o njegovu Gospodaru prepirao, onda kada mu je Allah carstvo dao?

Kad Ibrahim reče:

„Gospodar moj je Onaj koji život i smrt daje.“

„Ja dajem život i smrt!“, onaj odgovori.

„Allah čini da Sunce izlazi sa istoka“,  reče Ibrahim, „pa učini ti da gràne sa zapada!“

I nevjernik se zbuni.

A Allah silnicima neće ukazati na pravi put.

 

(Preuzeto iz Kuranske pripovijesti, knjiga II, priredio: Aziz Kadribegović, BEMUST, Sarajevo, 1998., str. 28.)