Vjernik i licemjer
Vjernik i licemjer

Vjernik i licemjer

Abdullah ibn Ka'b prenosi od svoga oca da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Vjernik je poput svježe i jake biljke koju vjetar povije i uspravlja, dok je licemjer poput biljke koja stoji uspravno dok se najedanput ne slomi.“[1]

Savjeti i upute:

U ovom nam hadisu Poslanik, a.s., navodi primjer vjernika, koji prolazi kroz mnoga iskušenja i nedaće, ali ona ne utječu na njega kao što ni vjetar ne utječe na mladu i otpornu stabiljku trstike koja se povije, a potom uspravi kada vjetar prođe. Međutim, licemjer, on je poput riže koja izgleda stabilno, ali ako naiđe jak vjetar, prelomi se preko sredine ili u podnožju, a možda se čak i isčupa iz korijena.

Riža je povelika, sliči klasju, ali je znatno manje hranljiva a takav je i licemjer – i pored toga što se uzdiže, od njega ummet i zajednica neće vidjeti korist. Korist i napredak za zajednicu je u istinskom i skromnom vjerniku koji se pridržava vjere.[2]

Druga verzija ovog hadisa glasi: „Vjernik je poput klasja, stoji u spravno, ali se povremeno i povije.“[3]

Znači, vjernika zadesi nedaća pa se strpi i nada se da će za to biti nagrađen, pa kada nedaća prođe, on se uspravi zahvalan. Međutim, one slabog imana te nevjernike i licemjere Allah pušta i odgađa kaznu na dunjaluku, ali kada ih Njegova kazna dohvati, bit će kobna.

Imam En-Nevevi, Allah mu se smilovao, je rekao: „Značenje hadisa: Vjernik počesto zaboli tijelo, ili mu se desi neka nesreća u porodici, ili izgubi imetak – a sve će mu to biti iskup grijeha i povećat će mu stepen (deredžu u Džennetu). Međutim, nevjernika rijetko nabrojano zadesi, a ako se i desi nešto od toga, to mu neće umanjiti grijehe, već će na Sudnji dan doći sa svim grijesima koje je počinio.“[4]

Imam Ibn Redžeb el-Hanbeli, Allah mu se smilovao, veli: „Nedaće koje zadese na dunjaluku vjernika su veliko dobro i odlika koja ga razlikuje od razvratnika i licemjera koji nemaju te nedaće, pa tako kada umiru i dođu pred Allaha, donijet će sve svoje grijehe za koje će imati zasluženu kaznu.“[5]

Allah, dž.š., je u tom kontekstu rekao: Eto, tako Gospodar tvoj kažnjava kad kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili. Kažnjavanje njegovo je zaista bolno i strašno.[6]

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, Sarajevo, 2012, str. 76-77.[1] Bilježi ga El-Buhari, knjiga El-Merda, br. 5643 i Muslim, br. 2810.

[2] Et-Tasviru-l-fennijj fi-l-hadisi-n-nebevijj od Es-Sabbaga, str. 453.

[3] Bilježi ga Imam Ahmed, 3/349.

[4] Šehru-nNevevi ‘ala Sahihi Muslim, 9/156.

[5] Gajetu-n-nef'i fi šehri hadisi temsili—mu'mini bi gammeti-z-zer'i, od imama Ibn Redžeba, str.8.

[6]Hud, 102.